23 มี.ค. 2560 1022(ท่าหลวง) เห็นชอบโครงการ"ห้องสมัดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดอำเภอท่าหลวง" งานธุรการ คลิก
23 มี.ค. 2560 1024(เมืองลพบุรี,ชัยบาดาล) การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) งานธุรการ คลิก
23 มี.ค. 2560 991(เมืองลพบุรี) เห็นชอบโครงการกิจกรรมศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน การทำปุ๋ยชีวภาพ งานธุรการ คลิก
23 มี.ค. 2560 1006(ท่าวุ้ง) การตรวจกระดาษคำตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2559 งานธุรการ คลิก
23 มี.ค. 2560 1008 โครงการบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ งานธุรการ คลิก
23 มี.ค. 2560 979 การสิ้นสุดสัญญาจ้างพนักงานราชการ งานธุรการ คลิก
23 มี.ค. 2560 990(สระโบสถ์) ขอความเห็นชอบโครงการเรียนรู้หลักเกษตรอินทรีย์ ตามวิถีแห่งความพอเพียง งานธุรการ คลิก
23 มี.ค. 2560 1005(เมืองลพบุรี) การตรวจกระดาษคำตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน2/2559 งานธุรการ คลิก
23 มี.ค. 2560 1000(เมืองลพบุรี) เห็นชอบโครงการกิจกรรมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา กศน.ต.ทะเลชุบศร งานธุรการ คลิก
23 มี.ค. 2560 1009 ศาสตร์พระราชา : หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การทรงงานในรัชกาลที่ 10 งานธุรการ คลิก
23 มี.ค. 2560 1011(เมืองลพบุรี) เห็นชอบโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ กิจกรรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูง งานธุรการ คลิก
23 มี.ค. 2560 1006(พัฒนานิคม) การตรวจกระดาษคำตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2559 งานธุรการ คลิก
23 มี.ค. 2560 1006(บ้านหมี่) การตรวจกระดาษคำตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2559 งานธุรการ คลิก
23 มี.ค. 2560 1006(หนองม่วง) การตรวจกระดาษคำตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2559 งานธุรการ คลิก
23 มี.ค. 2560 1006(สระโบสถ์) การตรวจกระดาษคำตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2559 งานธุรการ คลิก
23 มี.ค. 2560 1006(โคกเจริญ) การตรวจกระดาษคำตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายคเรียนที่ 2/2559 งานธุรการ คลิก
23 มี.ค. 2560 1006(ชัยบาดาล) การตรวจกระดาษคำตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2559 งานธุรการ คลิก
22 มี.ค. 2560 1006(โคกสำโรง) การตรวจกระดาษคำตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2559 งานธุรการ คลิก
22 มี.ค. 2560 1006(ลำสนธิ) การตรวจกระดาษคำตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2559 งานธุรการ คลิก
22 มี.ค. 2560 1006(ท่าหลวง) การตรวจกระดาษคำตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2559 งานธุรการ คลิก
22 มี.ค. 2560 1007 การทบทวนและปรับปรุงแก้ไขข้อมูลประวัติศาสตร์ไทยและสถาบันพระมหากษัตริย์ของหนังสือเรียน กศน. งานธุรการ คลิก
22 มี.ค. 2560 982 รายงานข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยและค่าตำแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ 2551 ภาคเรียนที่ 2/2559 งานธุรการ คลิก
22 มี.ค. 2560 976(เมืองลพบุรี) รายงานข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยและค่าตำแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์หลักสูตร ปวช.2/2559 งานธุรการ คลิก
22 มี.ค. 2560 978(ชัยบาดาล) การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษาให้มีวิทยฐานะชำนาญการ งานธุรการ คลิก
22 มี.ค. 2560 774 การจ้างเหมาบริการพนักงานทุกตำแหน่ง งานธุรการ คลิก
21 มี.ค. 2560 976(พัฒนานิคม) รายงานข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยและค่าตำแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์หลักสูตร ปวช.2/2559 งานธุรการ คลิก
21 มี.ค. 2560 976(หนองม่วง) รายงานข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยและค่าตำแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์หลักสูตร ปวช.2/2559 งานธุรการ คลิก
21 มี.ค. 2560 971(ลำสนธิ) เห็นชอบโครงการแยกแลกยื้ม ทุกสิ่งพอเพียง งานธุรการ คลิก
21 มี.ค. 2560 972(ลำสนธิ) เห็นชอบโครงการกศน.ลำสนธิร่วมใจต้านภัยยาเสพติด งานธุรการ คลิก
21 มี.ค. 2560 966 แผนพัฒนายุทธศาสตร์ 5 ปี สำนักงาน กศน.จ.ลพบุรี ประจำปีงบประมาณ 2560-2564 งานธุรการ คลิก
21 มี.ค. 2560 973(ท่าหลวง) อนุมัตินักศึกษาเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบรับดับชาติ(E-Exam)2/2559 งานธุรการ คลิก
21 มี.ค. 2560 974(เมืองลพบุรี) กำหนดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน(เลื่อนสอบ)2/2559 งานธุรการ คลิก
21 มี.ค. 2560 975(พัฒนานิคม) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหารือฯ งานธุรการ คลิก
21 มี.ค. 2560 965(ท่าวุ้ง) เห็นชอบโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา งานธุรการ คลิก
21 มี.ค. 2560 932(เมืองลพบุรี) แจ้งปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งแต่งตั้ง งานธุรการ คลิก
21 มี.ค. 2560 968(เมืองลพบุรี) เห็นชอบโครงการกิจกรรมเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ต.ทะเลชุบศร งานธุรการ คลิก
21 มี.ค. 2560 970(เมืองลพบุรี) เห็นชอบโครงการกิจกรรมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา กศน.โพธิ์เก้าต้น งานธุรการ คลิก
21 มี.ค. 2560 967(เมืองลพบุรี) เห็นชอบโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนกิจกรรมเรียนรู้ศาสตร์พระราชาต.สี่ค งานธุรการ คลิก
20 มี.ค. 2560 980(ท่าหลวง) ขอเชิญประชุมปฏิบัติการบรรณาธิการแนวทางการจัดการเรีนยการสอนแบบแผนการเรียนรู้รายบุคคล งานธุรการ คลิก
20 มี.ค. 2560 981(บ้านหมี่) ขอเชิญประชุมปฏิบัติการบรรณาธิการแนวทางการจัดการเรีนยการสอนแบบแผนการเรียนรู้รายบุคคล งานธุรการ คลิก
20 มี.ค. 2560 981(เมืองลพบุรี) ขอเชิญประชุมปฏิบัติการบรรณาธิการแนวทางการจัดการเรีนยการสอนแบบแผนการเรียนรู้รายบุคคล งานธุรการ คลิก
20 มี.ค. 2560 969(เมืองพลบุรี) เห็นชอบโครงการกิจกรรมเรียนรู้ศาสตร์พระราชาต.โพธิ์ตรุและโพธิ์เก้าต้น งานธุรการ คลิก
20 มี.ค. 2560 977(ลำสนธิ) เห็นชอบโครงการค่ายวิทยาศาสตร์อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม งานธุรการ คลิก
20 มี.ค. 2560 853(หนองม่วง) ไปราชการใช้รถต์ยนต์ส่วนบุคคล งานธุรการ คลิก
17 มี.ค. 2560 950 ขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลและแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงผู้ประกันตน งานธุรการ คลิก
17 มี.ค. 2560 952(เมืองลพบุรี) เห็นชอบโครงการกิจกรรมอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด มุ่งสู่ค่านิยมหลัก 12 งานธุรการ คลิก
15 มี.ค. 2560 928(เมืองลพบุรี) โครงการ "ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด" งานธุรการ คลิก
15 มี.ค. 2560 925(เมืองลพบุรี) จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 งบเงินอุดหนุน งานธุรการ คลิก
15 มี.ค. 2560 924 การรายงานผลการดำเนินงามตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ งานธุรการ คลิก
15 มี.ค. 2560 918(โคกสำโรง) เห็นชอบโครการเกษตรอินทรีย์ตามวิถีพอเพียง 13 ตำบล งานธุรการ คลิก
15 มี.ค. 2560 919(ท่าหลวง) เห็นชอบโครงการ กศน.อ.ท่าหลวงรวมใจต้านยาเสพติด งานธุรการ คลิก
15 มี.ค. 2560 920(สระโบสถ์) เห็นชอบโครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ งานธุรการ คลิก
15 มี.ค. 2560 920(สระโบสถ์) เห็นชอบโครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คลิก
15 มี.ค. 2560 921(เมืองลพบุรี) เห็นชอบโครงการจัดการศึกษาพัฒนาชุมชน กิจกรรมศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาสังคมชุมชน งานธุรการ คลิก
15 มี.ค. 2560 923(เมืองลพบุรี) เห็นชอบโครงการเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน งานธุรการ คลิก
15 มี.ค. 2560 ด่วนที่สุด922 การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของปีงบประมาณ 2559รอบ6เดือน งานธุรการ คลิก
13 มี.ค. 2560 892(บ้านหมี่) เห็นชอบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี 2560 งานธุรการ คลิก
13 มี.ค. 2560 891(โคกสำโรง) เห็นชอบโครงการพัฒนา กศน.ตำบลเป็นศูนย์กลางสร้างคนคุณภาพ กศน.ตำบลวังเพลิง งานธุรการ คลิก
13 มี.ค. 2560 886 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท งานธุรการ คลิก
13 มี.ค. 2560 885 มอบหนังสือ "ฉันรักในหลวง" สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์(ฉบับพิเศษ) งานธุรการ คลิก
13 มี.ค. 2560 880(สระโบสถ์) เห็นชอบโครงการฝึกอบรมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน งานธุรการ คลิก
13 มี.ค. 2560 879(ท่าหลวง) เห็นชอบโครงการเสริมสร้างคุณภาพคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ งานธุรการ คลิก
13 มี.ค. 2560 882 ขอเชิญประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานผู้บริหาร(ประชุมสัญจรประจำเดือนมี.ค.2560) งานธุรการ คลิก
13 มี.ค. 2560 868(เมืองลพบุรี) เห็นชอบโครงการสร้างความพร้อมชุมชนผ่านเครือข่ายดิจดทัลชุมชน กศน.ต.เขาพระงาม งานธุรการ คลิก
13 มี.ค. 2560 867(เมืองลพบุรี) เห็นชอบโครงการ"กิจกรรมการใช้เทคโนโลยีดิจดทัลเพื่อการศึกษา กศน.ต.ท่าหิน" งานธุรการ คลิก
13 มี.ค. 2560 866(เมืองลพบุรี) เห็นชอบโครงการ"กิจกรรมการใช้เทคโนโลยีดิจดทัลเพื่อการศึกษา กศน.ต.โก่งธนู" งานธุรการ คลิก
13 มี.ค. 2560 865(ท่าหลวง) เห็นชอบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย งานธุรการ คลิก
13 มี.ค. 2560 864(ชัยบาดาล) เห็นชอบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย งานธุรการ คลิก
10 มี.ค. 2560 854 แจ้งตรวจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค 2/2559 รายวชิเลือกเสรีหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา งานธุรการ คลิก
10 มี.ค. 2560 ด่วนที่สุด861 ขอความอนุเคราะห์แจ้งให้กรรมการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยตำบลเข้าประชุม งานธุรการ คลิก
10 มี.ค. 2560 ด่วนที่สุด862 รายงานผลการดำเนิงาน และผลการปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายงบประมาณฯประจำเดือน ก.พ. 2560 งานธุรการ คลิก
10 มี.ค. 2560 859 นโยบายการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งานธุรการ คลิก
09 มี.ค. 2560 ด่วนที่สุด840 การขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎี โดยใช้กลไก ๕ ประสาน งานธุรการ คลิก
08 มี.ค. 2560 839(ลำสนธิ) ขอนุญาตใช้ยานพาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ งานธุรการ คลิก
08 มี.ค. 2560 838(โคกสำโรง) เห็นชอบโครงการค่ายอาสาใน กศน.ต้านภัยยาเสพติด งานธุรการ คลิก
08 มี.ค. 2560 794(เมืองลพบุรี) อนุญาตเดินทางไปราชการ งานธุรการ คลิก
08 มี.ค. 2560 838(โคกสำโรง) เห็นชอบโครงการค่ายอาสาใน กศน.ต้านภัยยาเสพติด งานธุรการ คลิก
08 มี.ค. 2560 ด่วนที่สุด845 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ งานธุรการ คลิก
08 มี.ค. 2560 ด่วนที่สุด844 แจ้งกำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบรัดับชาติด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(E-Exam) งานธุรการ คลิก
08 มี.ค. 2560 841 แจ้งรายละเอียดการรับ-จ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับบริจาค งานธุรการ คลิก
07 มี.ค. 2560 810(หนองม่วง) เห็นชอบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี2560 งานธุรการ คลิก
07 มี.ค. 2560 818(เมืองลพบุรี) เห็นชอบโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมกีฬาสีสานสัมพันธ์เรือนจำกลาง งานธุรการ คลิก
07 มี.ค. 2560 819(ท่าวุ้ง) เห็นชอบโครงการค่ายวิชาการส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษา งานธุรการ คลิก
07 มี.ค. 2560 820(โคกเจริญ) เห็นชอบโครงการพัฒนาวิชาการสำหรับนักศึกษา กศน.โคกเจริญ2/2559 งานธุรการ คลิก
07 มี.ค. 2560 821(หนองม่วง) เห็นชอบโครงการพัฒนาทักษะการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้ งานธุรการ คลิก
07 มี.ค. 2560 778(พัฒนานิคม) เห็นชอบโครงการศึกษเรียนรู้ตามศาสตร์ตามศาสตร์พระราชา พอเพียงตามรอยพ่อ งานธุรการ คลิก
07 มี.ค. 2560 822(บ้านหมี่) อนุมัติโครงการเดินตามพ่อ สานงานต่อด้วยเกาตรทฤษฎีใหม่ งานธุรการ คลิก
07 มี.ค. 2560 823(เมืองลพบุรี) เห็นชอบโครงการเปิดประตูสู่โครงการตามรอยอันเนื่องมาจากพระราชดำริต.โคกกะเทียมต.เขาสา งานธุรการ คลิก
07 มี.ค. 2560 824(เมืองลพบุรี) เห็นชอบโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน กิจกรรมเรียนรู้สาสตร์พระราชา งานธุรการ คลิก
07 มี.ค. 2560 825(หนองม่วง) ขอความเห็นชอบโครงการฝึกอบรมประชาชน "ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั้งยืน" งานธุรการ คลิก
07 มี.ค. 2560 803(เมืองลพบุรี) การจัดซื้อหลักฐานการศึกษาของเทียบระดับการศึกษา งานธุรการ คลิก
07 มี.ค. 2560 803(ท่าวุ้ง) การจัดซื้อหลักฐานการศึกษาของเทียบระดับการศึกษา งานธุรการ คลิก
07 มี.ค. 2560 803(พัฒนานิคม) การจัดซื้อหลักฐานการศึกษาของเทียบระดับการศึกษา งานธุรการ คลิก
07 มี.ค. 2560 803(บ้านหมี่) การจัดซื้อหลักฐานการศึกษาของเทียบระดับการศึกษา งานธุรการ คลิก
07 มี.ค. 2560 803(หนองม่วง) การจัดซื้อหลักฐานการศึกษาของเทียบระดับการศึกษา งานธุรการ คลิก
07 มี.ค. 2560 803(โคกสำโรง) การจัดซื้อหลักฐานการศึกษาของเทียบระดับการศึกษา งานธุรการ คลิก
07 มี.ค. 2560 803(ท่าหลวง) การจัดซื้อหลักฐานการศึกษาของเทียบระดับการศึกษา งานธุรการ คลิก
07 มี.ค. 2560 805 การสรรหาและคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ข้าราชดำรงตำแหน่งฯ งานธุรการ คลิก
07 มี.ค. 2560 804 สำรวจรายชื่อผู้ขอรับเข็มเชิดชูเกียรติ ครู กศน. ประจำปี 2560 งานธุรการ คลิก
07 มี.ค. 2560 ด่วนที่สุด806 การคัดเลือกผู้ประสบความสำเร็จจากการอบรมการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลระดับจังหวัด งานธุรการ คลิก