17 ส.ค. 2560 3378(เมืองลพบุรี) โครงการตรวจสอบการดำเนินงาน กศน.ตำบล งานธุรการ คลิก
17 ส.ค. 2560 3379(หนองม่วง) โครงการตรวจสอบการดำเนินงาน กศน.ตำบล งานธุรการ คลิก
17 ส.ค. 2560 3374(ท่าหลวง) โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน2 งานธุรการ คลิก
17 ส.ค. 2560 3376(เมืองลพบุรี) แจ้งปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งแต่งตั้ง งานธุรการ คลิก
16 ส.ค. 2560 3364(บ้านหมี่) ขอเชิญประชุมปฏิบัติการตรวจกระดาษคำตอบอัตนัยและปรนัยการประเมินเทียบระดับการศึกษามิติค งานธุรการ คลิก
16 ส.ค. 2560 3365 การเพิ่มจำนวนผู้เข้าสอบและพัฒนาระดับผลสัมฤทธิ์การทอสอบปลายภาคเรียนที่1/2560ฯ งานธุรการ คลิก
16 ส.ค. 2560 3366(เมืองลพบุรี) เห็นชอบโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ กศน.ต.สี่คลอง งานธุรการ คลิก
16 ส.ค. 2560 3367(เมืองลพบุรี) เห็นชอบโครงการกิจกรรมเรียนรู้ศาสตร์พระราชา กศน.บางขันหมาก,ท่าหิน,นิคมสร้างตนเอง งานธุรการ คลิก
16 ส.ค. 2560 3350(หนองม่วง) การประชุมชี้แจงหลักเณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษาตำแหน่งครูฯ งานธุรการ คลิก
16 ส.ค. 2560 3290 เรื่องพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นผู้นำตามศาสตร์พระราชา/สถานศึกษาคุณธรรม งานธุรการ คลิก
16 ส.ค. 2560 3349(โคกสำโรง) การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูมีว งานธุรการ คลิก
16 ส.ค. 2560 3348(เมืองลพบุรี) การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู งานธุรการ คลิก
16 ส.ค. 2560 3333 การสรรหาและคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาจ งานธุรการ คลิก
16 ส.ค. 2560 3344(หนองม่วง) เห็นชอบโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย งานธุรการ คลิก
16 ส.ค. 2560 3353(โคกสำโรง) ขออนุมัติเบิกเงินค่าจัดซื้อวัสดุ งานธุรการ คลิก
16 ส.ค. 2560 3342(สระโบสถ์) เห็นชอบโครงการเสริมสร้างรักชาติ ศาสนา พระมหากษัติรย์และความเป็นไทยของนักศึกษา งานธุรการ คลิก
16 ส.ค. 2560 3355(หนองม่วง) เห็นชอบโครงการ กศน.ต.หนองม่วง "ปลูกความรู้สู่การรักการอ่าน" งานธุรการ คลิก
16 ส.ค. 2560 3356 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบรายจ่ายอื่น งานธุรการ คลิก
16 ส.ค. 2560 3343(ท่าหลวง) เห็นชอบโครงการเติมเต็มความรู้สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน งานธุรการ คลิก
15 ส.ค. 2560 3345(หนองม่วง) อนุญาตเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรม งานธุรการ คลิก
15 ส.ค. 2560 3346(เมืองลพบุรี) ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการเรียนเทียบโอนความรู้ฯ งานธุรการ คลิก
15 ส.ค. 2560 3325 การติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงฯ admin คลิก
15 ส.ค. 2560 3330(โคกสำโรง) เห็นชอบโครงการค่ายคุณธรรม ธรรมพัฒนาจิต พิชิตอบายมุข งานธุรการ คลิก
12 ส.ค. 2560 3332(ชัยบาดาล) เห็นชอบโครงการพัฒนา กศน.ตำบลบัวชุม งานธุรการ คลิก
12 ส.ค. 2560 3320(พัฒนานิคม) เห็นชอบโครงการเสริมสร้างคุรภาพชีวิตผู้สูงอายุ กศน.ต.พัฒนานิคม งานธุรการ คลิก
12 ส.ค. 2560 3321(หนองม่วง) เห็นชอบโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัติร์ไทย งานธุรการ คลิก
12 ส.ค. 2560 3322(หนองม่วง) เห็นชอบโครงการตามรอยพระยุคลบาทน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน งานธุรการ คลิก
12 ส.ค. 2560 3324 พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติ ครู กศน. ประจำปี 2560 งานธุรการ คลิก
12 ส.ค. 2560 ด่วนที่สุด3326 รายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี งานธุรการ คลิก
12 ส.ค. 2560 3308 หนังสือชุดชีวประวัติ "นายปริญญา สุขชิต" งานธุรการ คลิก
12 ส.ค. 2560 wxWuVAUhwPLLVrGAA คลิก
11 ส.ค. 2560 3305(พัมนานิคม) เห็นชอบโครงการตามรอยพ่อสานต่อเศรษฐกิจพอเพียง งานธุรการ คลิก
10 ส.ค. 2560 3302 ขอเชิญบุคลากรและสถานศึกษาในสังกัดรับชมรายการ "สายใย กศน." ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ งานธุรการ คลิก
10 ส.ค. 2560 3303 ประกาศรับสมัครคักเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัด กระทรวง งานธุรการ คลิก
10 ส.ค. 2560 3304 ส่งหนังสือ งานธุรการ คลิก
10 ส.ค. 2560 3300(พัฒนานิคม) การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและสรรหาข้าราชการครูฯดำรงตำแหน่งผู้บริหารการศึกษาแ งานธุรการ คลิก
10 ส.ค. 2560 3300(ท่าวุ้ง) การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและสรรหาข้าราชการครูฯดำรงตำแหน่งผู้บริหารการศึกษาและ งานธุรการ คลิก
10 ส.ค. 2560 3301(ลำสนธิ) เห็นชอบโครงการศึกษาการดำรงชีวิตของสัตว์น้้ำในระบบนิเวศ งานธุรการ คลิก
10 ส.ค. 2560 3297(เมืองลพบุรี) เห็นชอบโครงการกิจกรรมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจดทัลสำหรับชุมชน กศน.ต.ดอนโพธิ์ งานธุรการ คลิก
10 ส.ค. 2560 3282(เมืองลพบุรี) ขอรายชื่อบุคลากรประจำสนามสอบ N-NET งานธุรการ คลิก
10 ส.ค. 2560 3284(ท่าวุ้ง) เห็นชอบโครงการรณรงค์ใช้สิทธิอย่างฉลาด งานธุรการ คลิก
10 ส.ค. 2560 3288(ลำสนธิ) เห็นชอบโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย งานธุรการ คลิก
09 ส.ค. 2560 3257 ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา admin คลิก
09 ส.ค. 2560 3258 รายละเอียดการประเมินศักยภาพตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน. งานธุรการ คลิก
09 ส.ค. 2560 3262(โคกสำโรง) เห็นชอบโครงการเรียนรู้ตามรอยพ่อด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง งานธุรการ คลิก
09 ส.ค. 2560 3261(พัฒนานิคม) เห็นชอบโครงการอนุรักษ์พลังงานตามรอยพ่อ งานธุรการ คลิก
09 ส.ค. 2560 3260(เมืองลพบุรี) เห็นชอบโครงการกิจกรรมเรียนรู้ศ่สตร์พระราชา กศน.ต.บางขันหมากและ กศน.ต.เขาสามยอด งานธุรการ คลิก
09 ส.ค. 2560 3263(โคกสำโรง) อนุญาตเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรม งานธุรการ คลิก
09 ส.ค. 2560 3264(โคกสำโรง) เห็นชอบโครงการกีฬา กศน.โคกสำโรงสร้างความสามัคคี งานธุรการ คลิก
09 ส.ค. 2560 ด่วนที่สุด3266 จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 งานธุรการ คลิก
09 ส.ค. 2560 ด่วนที่สุด3265 เร่งรัดติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่่ายประจำปี 2560 งานธุรการ คลิก
09 ส.ค. 2560 3278(เมืองลพบุรี) เห็นชอบโครงการกิจกรรมเรียนรู้ศาสตร์พระราชา กศน.ต.บ้านข่อยและกศน.ต.นิคมสร้างตนเอง งานธุรการ คลิก
09 ส.ค. 2560 3279(โคกสำโรง) เห็นชอบโครงการเรียนรู้ผลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียง งานธุรการ คลิก
09 ส.ค. 2560 3290 เรื่องพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นผู้นำตามศาสตร์พระราชา/สถานศึกษาคุณธรรม งานธุรการ คลิก
09 ส.ค. 2560 3281(เมืองลพบุรี) เห็นชอบโครงการกิจกรรมเรียนรู้ศาสตร์พระราช กศน.ต.โคกกะเทียมและกศน.ต.ตลุง งานธุรการ คลิก
09 ส.ค. 2560 3281(เมืองลพบุรี) เห็นชอบโครงการกิจกรรมเรียนรู้ศาสตร์พระราช กศน.ต.โคกกะเทียมและกศน.ต.ตลุง คลิก
09 ส.ค. 2560 3256(โคกเจริญ) เห็นชอบโครงการแข่งขันกีฬา งานธุรการ คลิก
09 ส.ค. 2560 3250 ขอเชิญรวมสมทบทุนมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE งานธุรการ คลิก
08 ส.ค. 2560 3251 การสำรวจเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ DMIS 60 งานธุรการ คลิก
08 ส.ค. 2560 3249 การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น "คนดีศักดิ์ศรีแห่งสป." ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งานธุรการ คลิก
08 ส.ค. 2560 3255(เมืองลพบุรี) แจ้งปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งแต่งตั้ง งานธุรการ คลิก
08 ส.ค. 2560 3253(เมืองลพบุรี) เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 งานธุรการ คลิก
08 ส.ค. 2560 3254(พัฒนานิคม) เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 งานธุรการ คลิก
08 ส.ค. 2560 3248 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นที่สรรเสริญฯ งานธุรการ คลิก
08 ส.ค. 2560 3220(เมืองลพบุรี) รายชื่อบุคลากรประจำสนามสอบ N-NET งานธุรการ คลิก
08 ส.ค. 2560 3231(เมืองลพบุรี) เห็นชอบโครงการอบรมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจดทัลชุมชน กศน.ต.เขาสามยอด งานธุรการ คลิก
07 ส.ค. 2560 3232(โคกเจริญ) แจ้งปฏิบัติหน้าที่ งานธุรการ คลิก
07 ส.ค. 2560 3236(ลำสนธิ) เห็นชอบโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ งานธุรการ คลิก
07 ส.ค. 2560 3235(พัฒนานิคม) เห็นชอบโครงการถวายอาลัยในหลวงรัชกาลที่ 9 งานธุรการ คลิก
07 ส.ค. 2560 3234(เมืองลพบุรี) เห็นชอบโครงการกิจกรรมเรียนรู้อบู่กับสิ่งแวดล้อม นศ.ปวช. กศน.เมืองลพบุรี งานธุรการ คลิก
07 ส.ค. 2560 3233 ขอเชิญร่วมแข่งขันสวดทำวัตรเช้าและบทโพชณรงค์ ครั้งที่ 6 ชิงถ้วยพระราชทาน งานธุรการ คลิก
07 ส.ค. 2560 3230(เมืองลพบุรี) เห็นชอบโครงการสร้างความพร้อมชุมชนผ่านเครือข่ายดิจิทัลชุมชน กศน.โพธิืตรุ งานธุรการ คลิก
07 ส.ค. 2560 3229(ลำสนธิ) รายชื่อบุคลากรประจำสนามสอบ N-NET งานธุรการ คลิก
07 ส.ค. 2560 3228(ท่าหลวง) รายชื่อบุคลากรประจำสนามสอบ N-NET งานธุรการ คลิก
07 ส.ค. 2560 3227(ชัยบาดาล) รายชื่อบุคลากรประจำสนามสอบ N-NET งานธุรการ คลิก
07 ส.ค. 2560 3226(โคกสำโรง) รายชื่อบุคลากรประจำสนามสอบ N-NET งานธุรการ คลิก
07 ส.ค. 2560 3225(สระโบสถ์) รายชื่อบุคลากรประจำสนามสอบ N-NET งานธุรการ คลิก
07 ส.ค. 2560 3224(โคกเจริญ) รายชื่อบุคลากรประจำสนามสอบ N-NET งานธุรการ คลิก
07 ส.ค. 2560 3223(หนองม่วง) รายชื่อบุคลากรประจำสนามสอบ N-NET งานธุรการ คลิก
07 ส.ค. 2560 3221(พัฒนานิคม) รายชื่อบุคลากรประจำสนามสอบ N-NET งานธุรการ คลิก
07 ส.ค. 2560 3220(เมืองลพบุรี) รายชื่อบุคลากรประจำสนามสอบ N-NET งานธุรการ คลิก
07 ส.ค. 2560 3219(ท่าวุ้ง) รายชื่อบุคลากรประจำสนามสอบ N-NET งานธุรการ คลิก
07 ส.ค. 2560 3201(ลำสนธิ) เห็นชอบโครงการถวายความจงรักภักดีน้อมรำลึกถึงพ่อหลวงเข้ากราบบังคมพระบรมศพฯ งานธุรการ คลิก
07 ส.ค. 2560 3198(พัฒนานิคม) โครงการนักศึกษา กศน.พัฒนานิคมน้อมรำลึกประวัติศาสตร์ชาติไทย งานธุรการ คลิก
05 ส.ค. 2560 3202(ท่าหลวง) เห็นชอบแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 1/2560(เพิ่มเติม) งานธุรการ คลิก
05 ส.ค. 2560 3200(เมืองลพบุรี) เห็นชอบโครงการกิจกรรมถวายบังคมพระบรมศพฯ ระหว่างวันที่ 20-25 สิงหาคม 2560 งานธุรการ คลิก
05 ส.ค. 2560 3199(โคกเจริญ) เห็นชอบโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทย และเทิดทูนบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย งานธุรการ คลิก
05 ส.ค. 2560 3197(พัฒนานิคม) เห็นชอบโครงการเสริมสร้างทักษะกระบวนการวิชาวิทยาศาสตร์ งานธุรการ คลิก
05 ส.ค. 2560 3196(พัฒนานิคม) เห็นชอบโครงการค่ายเสริมสร้างทักษะกระบวนการวิาชาภาษาอังกฤษ งานธุรการ คลิก
05 ส.ค. 2560 3195(พัฒนานิคม) เห็นชอบโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กศน.ต.ชอนน้อย งานธุรการ คลิก
05 ส.ค. 2560 3194(เมืองลพบุรี) เห็นชอบโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ กศน.ต.เขาสามยอด งานธุรการ คลิก
05 ส.ค. 2560 3193 แจ้งผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา งานธุรการ คลิก
05 ส.ค. 2560 3204 การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562(งบลงทุน)ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงห้องสมุดประชาชน งานธุรการ คลิก
04 ส.ค. 2560 3058(หนองม่วง) ขออนุญาตเดินทางไปราชการ งานธุรการ คลิก
04 ส.ค. 2560 3140(โคกสำโรง) เห็นชอบโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้สำหรับนักศึกษา กศน.อ.โคกสำโรง งานธุรการ คลิก
03 ส.ค. 2560 3172(เมืองลพบุรี) แจ้งปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งแต่งตั้ง งานธุรการ คลิก
03 ส.ค. 2560 3125 ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 งานธุรการ คลิก
03 ส.ค. 2560 2997(โคกเจริญ) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการบรรณาการและตรวจคุณภาพต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ฯ งานธุรการ คลิก
03 ส.ค. 2560 3134(สระโบสถ์) เห็นชอบโครงการ"ศึกษาแหล่งเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมไทย งานธุรการ คลิก
03 ส.ค. 2560 3135(ท่าหลวง) เห็นชอบโครงการ กศน.อ.ท่าหลวงรวมใจปลูกต้นดาวเรืองเทิดพระเกียรติถวายร.9 งานธุรการ คลิก